STATUT
1 strona
Dokumenty
ZarządSTATUT
STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
WARSZAWSKIEGO TRAKTU KRÓLEWSKIEGO

TEKST JEDNOLITY

Uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
w dniu 4 lutego 2009 r., z wyłączeniem zmian zakwestionowanych przez organ nadzoru – Prezydenta m.st. Warszawy
zawartych w piśmie z dnia 25 marca 2009 roku.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego”,
zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest cały kraj i zagranica.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 6
Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.

§ 7
1. Stowarzyszenie ma własną pieczęć podłużną z napisem: „Stowarzyszenie Prywatnych
Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego” i aktualnym adresem.
2. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 8
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Utrzymanie i rozwijanie dobrych tradycji rzemiosła, handlu i gastronomii
Warszawskiego Traktu Królewskiego;
b) Podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej Członków Stowarzyszenia i zatrudnionych
przez nich pracowników;
c) Inicjowanie i współudział w akcjach społecznych integrujących mieszkańców
Warszawskiego Traktu Królewskiego, szczególnie mających oparcie w tradycji historycznej;
d) Reprezentowanie Członków Stowarzyszenia wobec władz i organizacji społecznych;
e) Inicjowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń z organizacjami o podobnym profilu,
zarówno w kraju jak i zagranicą;
f) Ochrona interesów zawodowych Członków Stowarzyszenia osiągana w szczególności przez:
– współpracę z władzami i organizacjami społecznymi; – pomoc w utrzymaniu na właściwym poziomie
i zabezpieczeniu mienia Członków Stowarzyszenia;
– Inicjowanie i przeprowadzanie, w przypadku nieskuteczności innych przedsięwziętych
środków, działalności protestacyjnej, aż do zbiorowych protestów włącznie.
g) Działalność kulturalna poprzez:
– rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie
i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju Warszawskiego Traktu Królewskiego;
– upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji
Warszawskiego Traktu Królewskiego;
– kultywowanie historii, tradycji i kultury;
– rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej;
– edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych;
– animowanie społecznej aktywności kulturalnej;
– prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, jarmarków, imprez okolicznościowych;
– gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach
kulturalnych;
– promocja społecznej aktywności kulturalnej;
– organizacja imprez kulturalnych.

§ 9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) Współdziałanie z samorządowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz
organizacjami społecznymi zajmującymi się rzemiosłem, handlem i gastronomią,
szczególnie przez delegowanie członków do organizacji społecznych;
b) Współpracę z organizacjami naukowymi zajmującymi się polską kulturą materialną,
historią rzemiosła, handlu i gastronomii;
c) Wspieranie inicjatyw na rzecz prawidłowego zagospodarowania Warszawskiego Traktu
Królewskiego;
d) Prowadzenie działalności wydawniczej tematycznie związanej z celami Stowarzyszenia,
min. wydawanie folderów, ulotek oraz publikacji o Warszawskim Trakcie Królewskim.
e) Ustanawianie i przyznawanie nagród tematycznie związanych z działalnością Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
3. Dochód może być uzyskany z przeprowadzonych zbiórek, imprez publicznych jak również dotacji.
4. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność humanitarną i charytatywną.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) honorowych;
c) wspierających.

§ 11
1. Członkiem Zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel polski jak i cudzoziemiec
mający lub nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest właścicielem
bądź ajentem zakładu handlowego, rzemieślniczego, przemysłowego, gastronomicznego
lub prowadzącego działalność gospodarczą o innym charakterze.
2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd na podstawie skierowanej doń pisemnej
deklaracji.

§ 12
Członek Zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) udziału w działalności Stowarzyszenia w całej jej rozciągłości;
c) korzystania z pomocy i poradnictwa fachowego oraz prawnego Stowarzyszenia;
d) noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia obywatelom państwa polskiego i cudzoziemcom szczególnie zasłużonych
dla Warszawskiego Traktu Królewskiego.
2. Członek honorowy, obywatel państwa polskiego posiada wszystkie prawa Członka
Zwyczajnego i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członek honorowy cudzoziemiec, posiada wszystkie prawa wymienione w pkt. 2 z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu .

§ 14
1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na
rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta
przez Zarząd.
2. Członek Wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
3. Członek Wspierający posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

§ 15
Członkowie zobowiązani są do:
a) Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
c) Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;
d) Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie Członków.

§ 16
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) Zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w §11 pkt. 1 Statutu;
b) Dobrowolnego wystąpienia Członka, zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
c) Skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez jeden
rok, pomimo jednokrotnego pisemnego upomnienia;
d) Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za nie przestrzeganie
postanowień Statutu, Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub za działalność na szkodę Stowarzyszenia oraz w przypadku orzeczenia prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego pozbawienia praw publicznych.

ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia

§ 17
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.

§ 18
W przypadku ustąpienia Członka Organów Stowarzyszenia, lub ustania członkostwa
Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji Organom tym przysługuje prawo kooptacji
nowych członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3
liczby Członków pochodzących z wyboru.

§ 19
1. Kadencja wszystkich Organów Stowarzyszenia trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej w tym przedmiocie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Członkowie Organów pełnią swe funkcje społecznie. Wyjątkiem może być urzędujący Sekretarz.
3. Uchwały Organów Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, jeżeli
dalsze postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20
1. Najwyższym Organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może obradować jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się nie rzadziej niż
raz w roku.

§ 21
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego;
c) Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) Wybór Przewodniczącego i pozostałych Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego;
e) Zatwierdzanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
f) Zatwierdzanie preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych;
g) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
h) Uchwalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich;
i) Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
j) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i rozporządzeniu jego majątkiem;
k) Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Organów.

§ 22
Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych,
z wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 23
1. Walne zgromadzenie członków może podejmować uchwały tylko w sprawach postawionych
na porządku obrad.
2. Wnioski przedłożone Zarządowi przez co najmniej 15 Członków Zwyczajnych na 30 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powinien umieścić na porządku
obrad.

§ 24
O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia Członków
na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.

§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z
inicjatywy Zarządu na każde żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek przynajmniej 1/3 Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 26
1. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków w liczbie 9
osób, w tym Przewodniczący.
2. Wybrani członkowie Zarządu wybierają spośród siebie od 1 do 3 Wiceprzewodniczących,
Skarbnika i Sekretarza.
3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera poprzez głosowanie:
a) Pierwsze głosowanie wybór Przewodniczącego Zarządu: Głosowanie odbywa się w trybie
tajnym. Pierwsza tura wyborów odbywa się bezwzględną większością głosów.
W przypadku braku bezwzględnej większości, odbywa się druga tura wyborów do której przechodzi dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej turze wyborów.
Druga tura wyborów odbywa się zwykłą większością głosów;
b) Drugie głosowanie wybór pozostałych Członków Zarządu: Głosowanie odbywa się w trybie
tajnym. O wyborze poszczególnych Członków Zarządu decyduje liczba uzyskanych głosów;
c) Trzecie głosowanie wybór Członków Komisji Rewizyjnej: Głosowanie odbywa się w
trybie jawnym. O wyborze poszczególnych Członków Komisji Rewizyjnej decyduje liczba
uzyskanych głosów;
d) Czwarte głosowanie wybór Członków Sądu Koleżeńskiego: Głosowanie odbywa się w trybie
jawnym. O wyborze poszczególnych Członków Sądu Koleżeńskiego decyduje liczba
uzyskanych głosów.
4. Członek Stowarzyszenia wybierany na Przewodniczącego może pełnić przedmiotową
funkcję przez 2 kadencje.

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi
i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
c) Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
d) Zatwierdzanie bilansu;
e) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
f) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia;
g) Uchwalanie regulaminu działalności Zarządu;
h) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych
i zagranicznych;
i) Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
j) Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami
społecznymi na rzecz rozwoju struktury handlowej, rzemieślniczej i gastronomicznej
Warszawskiego Traktu Królewskiego;
k) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
l) Zatwierdzanie programów doszkalania pracowników zatrudnionych w zakładach
i pracowniach Członków Stowarzyszenia;
m) Organizowanie doradztwa zawodowego i prawnego, a także informacji fachowych
z zakresu działalności Członków Stowarzyszenia.
n) Zatrudnianie osób do prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia na podstawie
odrębnych przepisów prawnych.

§ 28
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca (jeden z
Wiceprzewodniczących Stowarzyszenia).
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 6
Członków, w tym Przewodniczącego Zarządu lub jednego z Wiceprzewodniczących.
W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.
4. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony
przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 29
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:
a) Przewodniczący Zarządu działający samodzielnie lub Wiceprzewodniczący Zarządu
działający łącznie ze Skarbnikiem – w przypadku spraw dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia;
b) Przewodniczący Zarządu działający samodzielnie lub Wiceprzewodniczący Zarządu
działający łącznie z Sekretarzem Stowarzyszenia – w przypadku pozostałych spraw.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego
i jego zastępcę.
2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli
działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31
Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia.

§ 32
Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób, spośród których wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 33
Sąd Koleżeński rozstrzyga spory które powstały między Członkami Stowarzyszenia w wyniku działania Stowarzyszenia,
jak również powstałe w wyniku naruszenia Statutu, Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia.

§ 34
1. Sąd Koleżeński może orzekać kary:
a) upomnienia;
b) zawieszenia w prawach Członka na okres od 3-ch miesięcy do 3-ch lat;
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia;
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
3. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin zatwierdzony przez
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Majątek

§ 35
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.

§ 36
Na fundusze składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie;
b) dotacje i darowizny.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 37
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością
2/3 Członków przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 38
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Do ważności uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większość trzech
czwartych głosów przy obecności trzech czwartych członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia likwidatorem zostaje ostatni jego Zarząd.

§ 39
Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel związany z celem Stowarzyszenia,
określony w uchwale o rozwiązaniu.


Warszawa, 16 kwietnia 2009 roku.
Podpisał: Roman Popowski, Przewodniczący Zarządu.
statut w formacie WordKontakt ze Stowarzyszeniem
● przewodniczący - Paweł Kubaszewski -
email: sppwtk@gmail.com
● administracja strony - Marek Lewandowski
- tel. 888 333 625
lef@post.pl abc.warszawa@gmail.com
Nasz adres i miejsce spotkań Zarządu:
ul. Świętojańska 17 lok. 9; 00-266 Warszawa

email: sppwtk@gmail.com
numer konta Stowarzyszenia:
12 1020 1013 0000 0902 0126 4316
Jesteśmy na Facebooku